پارکینگ های در دست احداث

ردیف

موقعیت

منطقه

کاربری وضع موجود

کاربری طرح تفصیلی

مساحت (مترمربع)

ظرفیت

1

خیابان محققی- پروژه گلستان

8

در دست احداث

پارکینگ

22000

800

2

خیابان بهادری- طرح مسجد کبود

8

در دست احداث

پارکینگ

3600

250

3

خیابان محققی- طرح ترمینال سابق

8

در دست احداث

پارکینگ

38857

1185

چاپ                 بازگشت