امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • مدیرعامل ( م ا )
  • دفتر مدیریت ( )
  • حراست ( علی اسکندری )
  • مدیر روابط عمومی ( صفیه اصلانی )
  • امور قراردادها ( میر کریم ساعد )
  • امور حقوقی ( )
  • معاون مالی و اقتصادی ( محمد فرمانبر )
   • مدیر امور مالی ( رضا فرضاد بهتاش )
    • حسابداری ( )
    • اعتبارات ( )
    • تنظیم اسناد ( )
    • اموال ( )
    • انبار ( )
    • کارپردازی ( )
  • معاون فنی و اجرایی ( ناصر موسی زاده )
   • مدیریت پارک حاشیه ای ( )
   • مدیریت پارکینگ ها ( )
   • واحد صدور مجوز ترافیکی ( )
   • کارگاه امانی ( )
   • اداره نظارت ( )
   • ناظران عالی مناطق ( )
  • دفتر فنی و مطالعات شبکه حمل و نقل ( )
   • سرپرست دفتر فنی و مطالعات شبکه حمل و نقل ( امین صدرایی )
   • واحد تدوین ضوابط و دستورالعمل ها ( )
   • دبیرخانه کمیته های تخصصی ( )
   • کارشناسان واحد مطالعات ( )
  • اداره معاینه فنی و جایگاه های سوخت ( )
   • مدیر ستاد مراکز معاینه فنی ( رضا اسداله پور )
   • امور جایگاه های عرضه سوخت ( )
  • مدیریت مرکز کنترل ترافیک ( علی جعفری مند )
   • امور طراحی و توسعه سامانه های هوشمند ( )
   • امور کنترل و مدیریت ترافیک ( )
   • امور پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری ( )
  • امور اداری ( صدقعلی احمدیان )
  • مدیر بازرسی ( حسین حساس )
  • رئیس اداره نظارت و ایمنی ترافیک ( ایلیار فخوری )