امروز
يکشنبه
فروردين 1400
22
قمری:29 شعبان 1442

میلادی:11 آوریل 2021
 
تاریخ : چهارشنبه 18 فروردين 1400     |     کد : 2691

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی اجاره منافع وحق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره یک


آگهی مزایده عمومی اجاره منافع وحق بهره برداری از مرکز معاینه فنی شماره یک 


 


PDF چاپ چاپ