امروز
پنجشنبه
مرداد 1401
27
قمری:20 محرم 1444

میلادی:18 اوت 2022
 
تاریخ : يکشنبه 9 مرداد 1401     |     کد : 2999

آگهی مزایده عمومی

اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو شماره یک تبریز

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو شماره یک واقع درتبریز شهرک امام خمینی خیابان هلال احمر را به شرح ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واگذار نماید.

به گزارش شهریار، تمامی مراحل از درگاه سامانه ستاد ایران انجام خواهد شد.

شرایط مزایده :

۱- قیمت پایه مزایده شصت درصد دریافتی از هر خودرو می باشد.

۲- واریز سپرده شرکت در مزایده ( ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به حساب سازمان و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به همان میزان به نام سازمان

۳-  مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار این آگهی تا ساعت ۱۱ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ میباشد. (ستاد ایران)

۴- مهلت بارگذاری مدارک و اسناد به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ می باشد. سپرده شرکت در مزایده به صورت حضوری تا ساعت ۱۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به امور قراردادهای سازمان واقع در طبقه سوم پارکینگ سهند تحویل داده شود.

۵- تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در محل سازمان و از درگاه سامانه ستاد ایران خواهد بود.

۶-  تصریح عنوان انجام امورات معاینه فنی و خدمات خودروئی مرتبط در اساسنامه شرکت و دارا بودن سابقه اجرائی در خصوص موضوع مزایده با شهرداری های کشوربه تعداد دو قرارداد.

 .۷-  چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۸-  پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برنده نهایی خواهد بود.

۹-  سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.

 سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ