امروز
پنجشنبه
مرداد 1401
27
قمری:20 محرم 1444

میلادی:18 اوت 2022
 
تاریخ : دوشنبه 10 مرداد 1401     |     کد : 3003

آگهی مناقصه عمومی

تهیه و اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره ۷۷/۱۷۲۷ مورخه ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ انجام پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای امکانات و تجارب کافی و سابقه اجرایی واگذار نماید.

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره ۷۷/۱۷۲۷ مورخه ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ انجام پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای امکانات و تجارب کافی و سابقه اجرایی واگذار نماید.

کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

تأمین اعتبار

مدت اجرا

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

۱

تهیه و اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد

 

۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مناطق دهگانه

۶ ماه

۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

  1. دارا بودن رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه با شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی حداقل به تعداد یک قرارداد و ارائه آن به همراه سایر اسناد مناقصه الزامی می باشد.
  2. مبنای برآورد اولیه پروژه ها براساس قیمت های کارشناسی و فهرست بهای سال ۱۴۰۱ می باشد.
  3. هزینه انتشار آگهی های مناقصه به عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
  4. مهلت خرید اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ تا ساعت ۱۱ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ می باشد. (سامانه ستاد)
  5. مهلت بارگذاری اسناد و مدارک مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا ساعت ۱۱ روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ می باشد. سپرده شرکت در مناقصه علاوه بر بارگذاری در سامانه به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۲ روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به امور قراردادهای سازمان واقع در میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم تحویل خواهد شد.
  6. پیشنهادات واصله ساعت ۱۳:۳۰ روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در محل سازمان و در بستر سامانه ستاد بازگشایی خواهد شد.
  7. سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه در مهلت مقرر نسبت به تهیه و ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام ننمایند، منجر به ضبط سپرده شرکت در مناقصه به نفع سازمان خواهد شد.
  8. سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

      سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ